Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Λ.Π.Μ.

Ο Σύλλογος  Αποφοίτων  του  τμήματος  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα την Αθήνα.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α. Η προώθηση της έρευνας με επιστημονολογική μεθοδολογία σε ζητήματα σχετικά με τον ελληνικό παραδοσιακό και λαϊκό μουσικό πολιτισμό και των συναφών με αυτόν γνωστικών αντικειμένων,

β. Η καλλιέργεια χρήσης ποικίλων μεθοδολογικών πρωτύπων για τη μελέτη ζητημάτων που συνδέονται με τον παραδοσιακό και λαϊκό μουσικό πολιτισμό (εθνομουσικολογικό, ανθρωπολογικό, εθνοχορολογικό, κοινωνιολογικό, ιστορικό, φιλολογικό),

γ. Η κατοχύρωση των ειδικοτήτων επαγγελμάτων στους πτυχιούχους του τμήματος: i) μουσικολόγος με γνωστική κατεύθυνση τον ελληνικό παραδοσιακό και λαϊκό μουσικό πολιτισμό, ii) μουσικός με θεωρητική, πρακτική και μεθοδολογική γνώση ανάλογη με τη μουσική ειδίκευση-κατεύθυνση που ακολούθησε ο εκάστοτε πτυχιούχος στο τμήμα και iii) κατασκευαστής παραδοσιακών και λαϊκών μουσικών οργάνων,

δ. Η διεκδίκηση και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μουσικολόγων-μουσικών-κατασκευαστών πτυχιούχων του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στη δημόσια (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) και στην ιδιωτική εκπαίδευση,

ε. Η προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου,

στ. Η επιστημονική, παιδαγωγική και πολιτισμική ενημέρωση των μελών και η ανάπτυξη κλίματος αλληλεγγύης και σύμπνοιας ανάμεσά τους,

ζ. Η ανάδειξη του Σωματείου σε αρωγό του ελληνικού, παραδοσιακού και λαϊκού, μουσικού πολιτισμού σε ελληνικό αλλά και παγκόσμιο πλαίσιο.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνον οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίζει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.