Νομοθεσία

Νόμοι

Νόμος 1566/1985 – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 1824/1988 – Ίδρυση μουσικών σχολείων

Νόμος 2327/1995 – Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, θέματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νόμος 2413/1996 – Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτσμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Νόμος 2517/1997 – Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, άρθρο 9: διορισμοί εκπαιδευτικών

Νόμος 2525/1997 – Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, άρθρο 6: Νέες διατάξεις των διορισμών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Νόμος 2683/1999 – Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις

Νόμος 2834/2000 – Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 3194/2003 – Καθηγητικές σχολές

Νόμος 3255/2004 – Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, άρθρο 6 §7: κλάδοι για τους οποίους δεν προκηρύσσεται ΑΣΕΠ

Νόμος 3391/2005 – Άρθρο 9 § 9: νέα διάταξη διδακτικού προσωπικού μουσικών σχολείων

Νόμος 3475/2006 – Διάσπαση κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής

Νόμος 3687/2008 – Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άρθρο 5: διορισμοί εκπαιδευτικών με 30μηνη προϋπηρεσία

Νόμος 3848/2010 – Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Προεδρικά διατάγματα

ΦΕΚ Α’ 119/2003 – Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος

Υπουργικές αποφάσεις

ΦΕΚ Β’ 658/1998 – Λειτουργία μουσικών σχολείων

ΦΕΚ Β’ 304/2003 – Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής

ΦΕΚ Β’ 1332/2005 – Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μουσικών γυμνασίων και λυκείων

ΦΕΚ Β’1962/2007 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 92981/Γ7/15.9.2005 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του”

ΦΕΚ Β’2279/2008 – Καθορισμός των μουσικών ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία

ΦΕΚ Β’1211/2009 – Τροποποίηση της αριθμ. 135367/Γ7 του ΦΕΚ Β’2279/2008

ΦΕΚ Β’1304/2009 – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία 

Γνωμοδοτήσεις

107/2004 – Διορισμοί ΠΕ 16 ισότιμου και αντίστοιχου της ημεδαπής

10/2005 – Διορισμός εκπαιδευτικών ΠΕ16 και αποφοίτων Ωδείων

329/2005 – Προϋποθέσεις ένταξης εκπαιδευτικών σε ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του Ν. 3255/2004